Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) één van de speerpunten van de Ow.

18-09-2017

In het digitaal loket van het DSO moeten burgers en bedrijven onder meer snel kunnen zien aan welke eisen ze moeten voldoen wanneer ze bepaalde activiteiten in de fysieke leefomgeving willen verrichten. Om dit mogelijk te maken, worden de juridische regels uit de Omgevingswet vertaald naar begrijpelijke toepasbare regels.

Alle bevoegde gezagen kunnen inmiddels aan de slag met het opstellen van toepasbare regels. De Rijksoverheid op landelijk niveau, maar ook lokale instanties zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Zij moeten straks de juridische regels uit onder meer hun omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen vertalen naar toepasbare regels.

Voor het opstellen van lokale toepasbare regels mag elk bevoegd gezag haar eigen aanpak kiezen. Visuall kan daarbij helpen. In Visuall is het mogelijk om op een snelle en overzichtelijke manier juridische regels uit landelijke of lokale regelgeving te importeren en de impact hiervan op de organisatie te bepalen, en om vervolgens de  verworven kennis met collega’s te delen.

In Visuall kunnen de regels op een eenvoudige en effectieve manier worden gestructureerd, geanalyseerd en gerelateerd met alle voor lokale instanties relevante onderwerpen, zoals (interne) processen, wet- en regelgeving, documenten, rollen, ketenpartners of ICT-systemen. Daarnaast biedt Visuall voor de gebruiker handzame functionaliteiten zoals uitgebreide zoekfunctionaliteiten en de mogelijkheid om de geanalyseerde regels te exporteren naar een Word- of Excelrapport of zelfs te visualiseren in een Visio overzicht.

Wilt u weten hoe een provincie, gemeente of omgevingsdienst Visuall toepast, neem contact met ons op!

Terug naar boven